2007/193/ЕОРешение на Комисията от 26 април 2006 година постановяващо концентрацията за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за създаване на ЕИП (Дело COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring) (нотифицирано под номер C(2006) 1695)