Писмен въпрос E-5077/08 зададен от Bart Staes (Verts/ALE) на Комисията. Действия, предприети вследствие на резолюция P6_TA(2007)0432 за последиците от споразумението между Общността, държавите-членки и Филип Морис (Philip Morris)