TITJUR Diputación Foral de Álava и Gobierno Vasco/Комисия Решение на Първоинстанционния съд (пети разширен състав) от 9 септември 2009 г. # Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava и Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco и други срещу Комисия на Европейските общности. # Държавни помощи - Данъчни предимства, предоставени от териториално образувание на държава членка - Намаляване на облагаемата основа на корпоративния данък - Решения, с които дадени схеми за помощи се обявяват за несъвместими с общия пазар и се разпорежда възстановяване на изплатените помощи - Професионално сдружение - Допустимост - Отказ от правно основание - Квалифициране като нови и като съществуващи помощи - Принцип на защита на оправданите правни очаквания - Принцип на правната сигурност - Принцип на пропорционалност. # дела T-230/01 до T-232/01 и T-267/01 до T-269/01.