Дело C-399/05: Решение на Съда (трети състав) от 18 юли 2007 г. — Комисия на Европейските общности/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 93/38/ЕИО — Обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникационния сектор — Изграждане и въвеждане в експлоатация на термоелектрическа централа — Условия за допускане до участие в процедурата)