Доклад на комисията - Доклад за държавните помощи - Доклад за държавните помощи, предоставени от държавите-членки - актуализация есен 2009 г. - {SEC(2009) 1638}