Резолюция на Европейския парламент за интегрирания подход на равно третиране на жените и мъжете при осъществяване дейността на комисиите (2005/2149(INI))