Решение на Съда от 25 ноември 1987 г. # Италианска република срещу Комисия на Европейските общности. # Клиринг на годишни счетоводни сметки du ФЕОГА. # Дело 343/85. Италия/Комисия TITJUR