Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7680 — DCC Group/Butagaz) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)