Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива на Европейския парламент и на Съвета 94/25/ЕО от 16 юни 1994 г. , за сближаване на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите членки относно плавателни съдове за отдих текст от значение за ЕИП (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)