Решение на Съда (четвърти състав) от 11 октомври 2007 г. Решение на Съда (четвърти състав) от 11 октомври 2007 г.#Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) срещу Directeur général des impôts и Ministère public.#Искане за преюдициално заключение: Cour de cassation - Франция.#Пряко данъчно облагане - Данък върху пазарната стойност на недвижими имоти, притежавани във Франция от юридически лица - Холдингови дружества, учредени по люксембургското право - Отказ да се предостави освобождаване - Директива 77/799/ЕИО - Неизчерпателно изброяване на посочените такси и данъци - Подобен данък - Ограничения на обмена на информация - Двустранна спогодба - 73 Б от Договора за ЕО (нов 56 ЕО) - Свободно движение на капитали - Борба срещу избягване на плащането на данъци.#Дело C-451/05.