Предложение за регламент (ЕС) № …/2010 на съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 234/2004 относно някои ограничителни мерки по отношение на Либерия (представено съвместно от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Комисията)