Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8172 — H&F/Permira/Genesys) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)