Заключение на генералния адвокат Trabucchi представено на2 юни 1976 г.