2005/752/WE: Decyzja Komisji z dnia 24 października 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. handlu elektronicznego