2005/752/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 24. oktobris), ar ko izveido elektroniskās tirdzniecības ekspertu grupu