Решение на Комисията от 6 септември 2004 година за установяване на условията за внос на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (нотифицирано под номер С(2004) 3364) (текст от значение за ЕИП) (2004/639/ЕО)