Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Към обща енергийна политика