Дело T-416/10: Решение на Общия съд от 8 май 2012 г. — Yoshida Metal Industry/СХВП — Pi-Design и др. (Повърхност, покрита с черни окръжности) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността, представляваща бяла повърхност с черни точки — Форма на стоката, необходима за получаването на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 207/2009)