НАРЕДБА за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)