Дело C-96/15: Решение на Съда (трети състав) от 16 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal de grande instance de Nanterre — Франция) — Saint Louis Sucre, известно преди като Saint Louis Sucre SA/Directeur général des douanes et droits indirects (Преюдициално запитване — Селско стопанство — Захар — Налози върху производството — Право на възстановяване — Неизнесена захар на склад — Неоснователно обогатяване — Свобода на стопанската инициатива — Метод за изчисление)