Дело T-113/04: Определение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2007 г. — Atlantic Container Line и др./Комисия (Изпълнение на решение на Първоинстанционния съд — Възстановяване на разходите за банкова гаранция, предоставена за отсрочване плащането на наложена от страна на Комисията глоба, която впоследствие е отменена от Първоинстанционния съд — Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Извъндоговорна отговорност на Общността — Липса на пряка причинно-следствена връзка между неправомерно поведение на институцията и твърдяната вреда)