Дело T-67/07: Решение на Първоинстанционния съд от 2 декември 2008 г.  — Ford Motor/СХВП (FUN) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността FUN — Абсолютни основания за отказ — Липса на описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94)