Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 година за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти