Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския Парламент, Европейския Икономически и Социален Комитет и Комитета на Регионите - Електронните умения през 21-ви век: насърчаване конкурентоспособността, растежа и работните местА