Дело C-613/15: Определение на Съда (десети състав) от 17 март 2016 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Alcobendas — Испания) — Ibercaja Banco SAU/José Cortés González (Преюдициално запитване — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Ипотечни кредити — Клауза за мораторна лихва — Клауза за предсрочна изискуемост — Правомощия на националния съд — Преклузивен срок)