TITJUR Заключение на генералния адвокат Rozès представено на24 февруари 1983 г. # Christiane Hoffmann срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 280/81. Hoffmann/Комисия