Διορθωτικό στην απόφαση 2009/488/ΕΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2009 , για τη σύναψη μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) ( ΕΕ L 161 της 24.6.2009 )