Поправка на Решение 2009/488/ЕО, Евратом на Комисията от 11 юни 2009 година за сключване на Меморандум за разбирателство между Европейската комисия и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) ( ОВ L 161, 24.6.2009 г. )