Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 оd 1. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja (Tekst značajan za EGP)$