Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията от 1 март 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (Текст от значение за ЕИП)$