PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 3626/84 на Съвета от 19 декември 1984 година за изменение на Регламент № 11 относно премахването на дискриминацията в транспортните тарифи и условия при прилагането на член 79, параграф 3 от Договора за създаването на Европейската икономическа общност