Sprawy połączone od T-426/10 do T-429/10 i od T-438/12 do T-441/12: Wyrok Sądu z dnia 2 czerwca 2016 r. – Moreda-Riviere Trefilerías i in./Komisja (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek stali sprężającej — Ustalanie cen, podział rynku i wymiana szczególnie chronionych informacji handlowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE — Jednostka gospodarcza — Bezpośrednie uczestnictwo w naruszeniu — Odpowiedzialność pochodna spółek dominujących — Następstwo prawne przedsiębiorstw — Złożone naruszenie — Jednolite i ciągłe naruszenie — Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien — Zasady legalności kar i niedziałania prawa karnego wstecz — Okoliczności łagodzące — Zdolność płatnicza — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Żądanie przeprowadzenia ponownej oceny — Brak zmiany okoliczności faktycznych — Pismo w sprawie odrzucenia — Niedopuszczalność)