Gevoegde zaken T-426/10–T-429/10, T-438/12–T-441/12: Arrest van het Gerecht van 2 juni 2016 – Moreda Riviere Trefilerías e.a./Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt van spanstaal — Vaststelling van de prijzen, marktverdeling en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Economische eenheid — Rechtstreekse deelname aan de inbreuk — Afgeleide aansprakelijkheid van de moedermaatschappijen — Bedrijfsopvolging — Complexe inbreuk — Eén enkele voortdurende inbreuk — Richtsnoeren van 2006 voor de berekening van geldboeten — Verbod van terugwerkende kracht en legaliteitsbeginsel — Verzachtende omstandigheden — Financiële draagkracht — Recht van verdediging — Motiveringsplicht — Verzoek om herbeoordeling — Geen gewijzigde feitelijke omstandigheden — Afwijzingsbrief — Niet-ontvankelijkheid”)