Apvienotās lietas no T-426/10 līdz T-429/10 un no T-438/12 līdz T-441/12: Vispārējās tiesas 2016. gada 2. jūnija spriedums – Moreda-Riviere Trefilerías u.c./Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Priekšspriegojuma tērauda Eiropas tirgus — Cenu noteikšana, tirgus sadale un apmaiņa ar konfidenciālu komercinformāciju — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums — Ekonomiska vienība — Tieša līdzdalība pārkāpumā — Mātesuzņēmumu atvasināta atbildība — Uzņēmumu pēctecība — Salikts pārkāpums — Vienots un turpināts pārkāpums — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Atpakaļejoša spēka aizlieguma un soda tiesiskuma principu pārkāpums — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Maksātspēja — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Pārskatīšanas lūgums — Faktisko apstākļu izmaiņu neesamība — Noraidījuma vēstule — Nepieņemamība