Forenede sager T-426/10 – T-429/10 og T-438/12 – T-441/12: Rettens dom af 2. juni 2016 – Moreda-Riviere Trefilerías m.fl. mod Kommissionen (Konkurrence — karteller — det europæiske marked for forspændingsstål — fastsættelse af priser, opdeling af markedet og udveksling af følsomme forretningsoplysninger — afgørelse, der fastslår en overtrædelse af artikel 101 TEUF — økonomisk enhed — direkte deltagelse i overtrædelsen — moderselskabers afledte ansvar — virksomhedssuccession — kompleks overtrædelse — enkelt og vedvarende overtrædelse — retningslinjerne for beregning af bøder af 2006 — forbuddet mod retsreglers tilbagevirkende kraft og det strafferetlige legalitetsprincip — formildende omstændigheder — betalingsevne — ret til forsvar — begrundelsespligt — anmodning om fornyet vurdering — ingen ændring af de faktiske omstændigheder — afvisningsskrivelse — afvisning)