Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5625 — British Land/Blackstone/Broadgate Estate) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП