Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1792 на Съвета от 29 септември 2016 година за замяна наприложения А, Б и В към Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност