Писмен въпрос E-000367/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Допълнителен въпрос: разлики в цифрите, предоставяни от различните служби на Европейския съюз, относно вноса на пресни домати от Мароко