Съобщение на Комисията във връзка с процедурата, предвидена в член 1, параграф 4 от Директива 96/67/ЕО на Съвета