Rådets beslut av den 12 juli 2016 om förnyelse av styrelsen för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning