Решение на Съда (втори състав) от 11 ноември 2004 г. # Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (C-183/02 P) и Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (C-187/02 P) срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба - Държавни помощи. # Съединени дела C-183/02 P и C-187/02 P. TITJUR Demesa и Territorio Histórico de Álava/Комисия