Vec C-161/13: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  8. mája 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Taliansko) – Idrodinamica Spurgo Velox a i./Acquedotto Pugliese SpA (Verejné zákazky — Odvetvie vodného hospodárstva — Smernica 92/13/EHS — Účinné a rýchle postupy preskúmavania — Lehoty na podanie žaloby — Dátum, od ktorého tieto lehoty začínajú plynúť)