Писмен въпрос E-004834/11 Willy Meyer (GUE/NGL) до Комисията. Процедура за нарушение срещу Испания за неспазване на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води — положението в Галисия