Регламент (ЕО) № 807/2008 на Комисията от 12 август 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1913/2006 за определяне на подробни правила за прилагане на агромонетарния режим на еврото в селското стопанство, по отношение на правопораждащите действия в лозаро-винарския сектор