Консолидиран текст на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергияДЯЛ ВТОРИ - Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетикаГЛАВА IХ - ОБЩ ЯДРЕН ПАЗАРЧлен 99