Komisijas Lēmums (2001. gada 4. decembris), ar kuru izdara labojumus Direktīvā 2001/22/EK, ar ko nosaka paraugu ņemšanas metodes un analīzes metodes svina, kadmija, dzīvsudraba un 3-MHPD satura oficiālajai kontrolei pārtikas produktos (paziņots ar numuru C(2001) 3913)Dokuments attiecas uz EEZ.