2001 m. gruodžio 4 d. Komisijos sprendimas, pataisantis Direktyvą 2001/22/EB, nustatančią ėminių ėmimo ir analizės metodus vykdant oficialią švino, kadmio, gyvsidabrio ir 3-MCPD koncentracijos maisto produktuose kontrolę (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 3913)Tekstas svarbus EEE.