2001/873/EY: Komission päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 2001, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeissa olevien lyijyn, kadmiumin, elohopean ja 3-MCPD:n enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun direktiivin 2001/22/EY oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3913)