Komisjoni otsus, 4. detsember 2001, millega parandatakse direktiivi 2001/22/EÜ proovivõtu- ja analüüsimeetodite sätestamise kohta plii, kaadmiumi, elavhõbeda ja 3-MCPD sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes (teatavaks tehtud numbri K(2001) 3913 all)EMPs kohaldatav tekst.