2001/873/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2001, για τη διόρθωση της οδηγίας 2001/22/ΕΚ για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των συγκετρώσεων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου και 3-MCPD στα τρόφιμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2001) 3913]